Vedtægter

Vedtægter for Hørsholm Cykel Motion

§ 1.
Klubbens navn er Hørsholm Cykel Motion. Klubbens hjemsted er Hørsholm Kommune.

§ 2.
Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige arrangementer. Klubben er medlem af DCU’s motionscykling.

§ 3.
a.     Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
b.     Kontingent indbetales en gang om året inden den 1. marts. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
c.     Beløb over kr. 1.000,- indsættes på bankbog eller giro, hvor formand og kasserer kan hæve.
d.     Udmeldelse kan ske skriftligt inden kalender­årets udgang til kassereren.
e.     Har et medlem ikke betalt kontingent kan vedkommende slettes som medlem.

§ 4.
Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes i januar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel (skriftligt). Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5.
Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal, hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Ændring af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 6.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, med formand og kasserer samt tre bestyrelses­medlemmer, som alle vælges for to år. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, øvrige bestyrelsesmedlemmer konstitueres af den valgte bestyrelse.
Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, og kasserer og to bestyrelsesmedlemmer i lige år. Revisor og suppleant vælges hvert år.

§ 7.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.     Valg af dirigent
2.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4.     Fastsættelse af kontingent
5.     Valg af bestyrelse
6.     Valg af suppleant
7.     Valg af revisor og revisorsuppleant
8.     Behandling af indkomne forslag
9.     Eventuelt

§ 8.
Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst 2/3 af medlemmernes fremmøde og heraf 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalfor­samling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.
Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning, som herefter anvendes til almennyttige formål.
Hørsholm, den 5. november 2007